Regulamin

1. Dane przedsiębiorstwa.

Sklep internetowy bikepark.com.pl/sklep-rowerowy prowadzony przez:
Bike Park s.c. Gabor Sass, Arkadiusz Szulc,
ul Św. Wojciech 2/1,
61-749 Poznań
NIP: 7811798780
REGON: 300543317

Wpisy do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerami:

Numer konta bankowego sklepu:
57 1140 2004 0000 3502 5701 8634

E-mail: bikepark@vp.pl
Tel.: +48 606 636 835

Adres siedziby i korespondencyjny:
Bike Park s.c.
ul. Św.Wojciech 2/1,
61-749 Poznań

Korzystając z powyższych adresów i telefonu klient może porozumieć się ze Sprzedawcą w godzinach:
poniedziałek-piątek: 10.00-18.00
sobota: 10.00-14.00

2. Postanowienia wstępne

Regulamin niniejszy określa zasady zamówień towarów i usług za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod domeną bikepark.com.pl i skierowany jest do Konsumenta. Złożenie zamówienia za pomocą tego serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

3. Definicje

 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.bikepark.com.pl
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 • Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

4. Informacje ogólne.

 • Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 • Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 • Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena brutto za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

5. Zakładanie Konta w Sklepie

 • Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 • Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 • Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej (bikepark@vp.pl).

6. Składanie zamówienia

 • Aby złożyć zamówienie należy zalogować się w sklepie lub skorzystać z możliwości zakupu bez rejestracji; następie wybrać z katalogu Produkt i dodać go do Koszyka.
 • Zostanie pokazana podstrona informująca o aktualnej zawartości Koszyka.
 • Na tym etapie można zmienić ilość zamawianych Produktów, usunąć je z koszyka lub przejść do katalogu Sklepu w celu przeglądania innych zawartości.
 • Po skompletowaniu zamówienia można przejść do kolejnego etapu używając przycisku „Realizacja zamówienia”.
 • Na kolejnej podstronie należy podać dane do dokumentu sprzedaży, adres do wysyłki oraz wybrać sposób i koszt dostarczenia zamówionych Produktów, a także zaznaczyć metodę płatności. Można tu też dodać komentarz do składanego zamówienia.
 • Następnie, wybierając pole „Podgląd zamówienia”, przejść do podstrony, na której można ostatecznie skontrolować wszystkie dane i potwierdzić złożenie Zamówienia przyciskiem „Wyślij zamówienie”.
 • Zostanie wyświetlony komunikat zawierający numer Zamówienia, a na konto pocztowe o adresie podanym w trakcie składania Zamówienia wysłana zostanie wiadomość z informacjami o Zamówieniu oraz danymi do płatności.

7. Wykonanie Umowy sprzedaży

 • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z punktem 6 Regulaminu.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 14dni ( szczegółowy termin wskazany jest w jego opisie), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 • W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

W przypadku wyboru przez Klienta:

 • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,
 • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

8. Odstąpienie od umowy

 • Według przepisów prawa, przez okres 14 dni przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość bez podawania powodów.
 • Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 • Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania – każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tych warunków, zwrot nie zostanie przyjęty.

Jak dokonać zwrotu produktu:

 • Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością lub napisz do nas pod adres bikepark@vp.pl, a my zamówimy do
 • Ciebie kuriera po odbiór paczki w cenie: części i akcesoria 15.00 zł / rowery 150.00 zł)
 • Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
 • W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
 • Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
 • Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony, przekażemy na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu i przyczynach takiej decyzji. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt.
 • NIE PRZYJMUJEMY ZWROTÓW WYSŁANYCH POCZTĄ I KURIEREM ZA POBRANIEM.

9. Reklamacja i gwarancja

 • Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 • Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 • W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 • Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 • Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 • Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w punkcie 1. niniejszego Regulaminu.

10. Postanowienia końcowe

 • Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 • Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usług w Sklepie w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
 • Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu.
 • W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
Dołącz do listy oczekujących Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Proszę zostawić swój adres e-mail poniżej.